قفسه پارتیشن

قفسه

چنانچه در محل كار خود فضاهای پرت و نياز به بايگانی داريد می توانید از اين نوع قفسه استفاده کنید.

فروش و نصب انواع پارتیشن های تک جداره و دو جداره در تک پارتیشن